ישראל גלה יגלה מעל אדמתו בגוי חנף אשלחנו ועל עם עברתי אצונו" י, ה-ו
כאשר הענישה לא הועילה, נוסתה דרך שונה, דרך העידוד ומתן שכר גם במקום שאין האדם ראוי לו להבדיל, גם בימינו העיריה בונה בתי-כנסת, אבל כל אחד רשאי גם לארגן "מניין" לתפילה בביתו הפרטי אם הוא רוצה

על חטאת ירבעם

אם הוא נלחם כנגד המעמדות, מדוע בוחר לעצמו את המעמד העליון? הצבא הארמי נאלץ לסגת מארץ-ישראל כדי להגן על ביתו שלו.

11
כיבושיו של ירבעם בן יואש / פרופ' אברהם גרוסמן
אלא שאז נשלח "שליח" חדש להצילה
כיבושיו של ירבעם בן יואש / פרופ' אברהם גרוסמן
היכן היא אותה צרדה, והאם צרדה של ירבעם בן נבט היא אותה צרדה של יוסי בן יועזר? גם הכרובים וגם העגלים היו חלק מהמרכבה
כיבושיו של ירבעם בן יואש / פרופ' אברהם גרוסמן
הם כנראה שמעו על חטא העגל, וחוץ מזה, לא יתכן שהם האמינו שאכן עגלים אלו העלו אותם מארץ מצרים! ע"פ הר' זאב ארליך, הכעס של בני יוסף על שלמה היה אישי יותר
העונש: קרח נענש בכך שבלעה אותו האדמה חלק אומרים לקרח גם נשרף בכך שיואש נמנע מלירות פעמים הרבה מבטא הוא את תקוותו ושאיפתו לחזור על מעשהו של אחאב ולחדש את הברית עם הארמים, כדי לעמוד במשותף כנגד האויב האשורי העולה מצפון ומאיים להכות את ארם ואת ישראל יחדיו
מה הערך המיוחד שיש למעשים אלה, ומדוע תלויה עוצמת הישועה בהם? בכל אופן, אפשר להקביל את הבמות ל"חטא המזבח"

הצרדה

ג פדואל נקודת סיום - כביש נחל שילה בין פדואל לבית אריה.

17
הצרדה
לאחר המרד בשלמה ירבעם יוצא מירושלים, ולא חוזר אליה יותר!! המילוא נבנה בשביל בת פרעה
על חטאת ירבעם
ועוד: אם אפשר לעבוד את ה' בכל מקום — אז למה צריך לבנות "בית במות" — מקום מוגדר להקרבת קרבנות? בני יוסף ציפו משלמה שיעזור להם לכובשה, אך הוא לא עשה כן
אנציקלופדיה יהודית דעת
רעיון דומה קיים במדרש האומר בשעה שאמר דוד למפיבושת אתה וציבא תחלקו את השדה עניין זה נתפס כחטא חמור ביותר גם אצל אחאב וכחיסרון באמונה ראה הדיון הנפרד במלחמות אחאב וארם
נפלה לא תוסף קום בתולת ישראל" ו, יד; ז, יא; ה, ב

על חטאת ירבעם

דברים ל"ג יז'- "בכור שורו.

על חטאת ירבעם
לא מובן מה בסיפור זה היה אמור לירבעם לחזור בתשובה
על חטאת ירבעם
אחאב הרבה לחטוא, וכתוב בו ויהי הנקל לכתו בחטאת ירבעם בן נבט מ"א י"ז ; ועל כך אמר רבי יוחנן קלות שעשה אחאב כחמורות שעשה ירבעם
כיבושיו של ירבעם בן יואש / פרופ' אברהם גרוסמן
דבר זה אינו נראה לי משום שהיו תקופות שממלכה אחת שלטה על ממלכה אחרת