תבה לעצמה היא תבת חנוך, ונאמרה על הוצאת ההכשרה אשר באדם או בכלי מן הכח אל הפעל, אם לא נוציאה תשאר בהעלם וצריכים אנו להוציאה ולחנך את האיש הזה שיעשה לבעל מלאכה זו, והבית או הכלי לתשמישם, כל חדר לתשמישו אשר הוא מכשר והכלי לתשמישו אשר הוא מכשר For additional information, see the Global Shipping Program This amount includes applicable customs duties, taxes, brokerage and other fees
אבל יושיטו נא ראשם חוץ מד' אמות של ישיבותיהם, ויראו נא את ההמון הגדול החפשים רחמנא לצלן, צור נתמלאה מחרבנה של ירושלים, בתי המדרש שהיו מלאים לומדי תורה נתרוקנו, ותחתם נתמלאו אגדות וחברות אשר מטרתם כפירה ומאוסה של תורה רחמנא לצלן בכל דברי עבודה יהיה חזק כחומה בצורה

חובת התלמידים חלק א'

הוא הובא אל בית החולים ומת מפצעיו לאחר מכן בתאריך ט"ז תשרי, חג שני של סוכות.

5
ספר חובת התלמידים
וכל כמה שיכול האב והמלמד להבין ולהשכיל את הנער בזה בדעת ושכל ואת החובה שהוא נושא על עצמו לגדל ולחנך איש ישראל, עץ בגן ד' בעדן, והוא האב והמלמד הוא רק המורה אשר יורהו, איך יחנך הוא את עצמו ומה דבר ד', כמו מי שבא לשאל שאלה בעניני אסור והתר, שהדין הוא רק המורה אשר יורהו מה כשר וכו', אבל עקר העושה הוא בעל הבית בביתו ורק עליו האחריות שיהיה כשר וישליך את האסור והטרפה
Rav Dov Elias — Hashevaynu
המילים 'בשנות הזעם' לא מוזכרות שם
קלונימוס קלמיש שפירא
כמו כן, הרבי מראה בחלק מדרשותיו את מציאות ה' ביסורים, ואף את היותו שותף להם
ואם כן אנחנו הדור הגדול מהם דור המחנך אתם, אשר עלינו החוב למסר להם את קדשת ד' תורתו ועבודתו, האם יכולים אנו לאמר במנוחת הנפש, ידינו לא שפכו את הדם הזה של נשמות ישראל לבאר שחת חובת התלמידים, הקדמה, שִׂיחַ עִם הַמְּלַמְּדִים וַאֲבוֹת הַבָּנִים ר' קלמן מבאר יסוד בדרך החינוך - אם המחנך רוצה להצליח בחינוכו ולהצמיח את נשמת הילד, ודאי לא מספיק שיתן הוראה כללית לתלמידים כולם מה לעשות ככלל, אלא עליו לראות פנימה לתוך נפשו של כל תלמיד באופן אישי — ואותה להצמיח ואותה לגדל
לכן אם רוצים לקשר את הילד ולחנכו ש"גם כי יזקין לא יסור ממנה", ולא מפני שמצוים אותו בלבד יעשה רק מפני שנפשו תדחהו לעשות, אז אסור לנו להמתין רק צריכים לחנכו בדרכי החסידות האמתית עוד מקטנותו, "חנך לנער על פי דרכו" והדרך שצריך הנער של דורנו היא החסידות האמתית הלבבית והנפשית, ואף אם אין זאת עוד התלהבות החסידות האמתית מכל מקום בקצה המטה נוגע ומתקשר הוא, וככל אשר יגדל ויעבד, יעלה ויזכה להיות חסיד אמתי ובמה אנו בטוחים שלמחרת בעזבם את הישיבה או לאחר זמן קצר, לא יתפקרו ולא יחללו את השבת חס ושלום, כאשר עינינו בענינו כבר ראו

ספר חובת התלמידים

בתקופת הכיבוש הגרמני שהה ב והמשיך לדרוש לקהל חסידיו.

23
חובת התלמידים חלק א'
The couple had two children: a son, Elimelech Ben Zion, and a daughter, Rechil Yehudis, both of whom perished in the
מצלמות מתעדות את התלמידים בכל רגע. מה עושים עם זה?
זה השם שנתן הרב קלונימוס קלמיש שפירא מפיסצ'נה לספר הדרשות שכתב בגטו ורשה, מראש השנה ת"ש ספטמבר 1939 ועד אב תש"ב אוגוסט 1942
חובת התלמידים/הקדמה
בכלל רגילים אנו להביט על בני הנער המתכפר כאלו רק הם האשמים בדבר ואנו לגמרי נקיים, אבל מכל צדקת אברהם אבינו הזכיר ד' ואמר עליו : "כי ידעתיו למען אשר יצוה את בניו ואת ביתו אחריו ושמרו דרך ד'"