בתחילת הליך ממליץ הכונס הרשמי על גובה התשלום החודשי שיושת על החייב במסגרת שוברי התשלום מהווים למעשה את האמצעי לקיום חובת התשלום החודשי החלה על חייב במסגרת הליכי פשיטת רגל
אופן חישוב התשלום החודשי סעיף 18ב קובע כי בית המשפט רשאי, על פי בקשת הכונס הרשמי, להורות לחייב שניתן לגביו צו כינוס, צו זמני או צו לעיכוב הליכים, לפני , לשלם לכונס הרשמי תשלומים עתיים, כאשר התשלום החודשי נקבע לפי הכנסות החייב ובני משפחתו ופוטנציאל השתכרותו ואולם, לא ניתן לזקוף את כל שכרו לטובת התשלום החודשי, ויש להשאיר בידי החייב, לכל הפחות, סכום הקבוע בחוק

כיצד נקבע התשלום לכונס הרשמי בהליכי פשיטת רגל?

עותק מהתביעה יועבר לממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי.

13
שובר תשלום לכונס הרשמי
אין ספק שהשירות מקל על חייב בפשיטת רגל וחוסך לו הגעה פיזית לסניף בנק מזרחי טפחות על מנת לבצע
תשלום לכונס הרשמי באינטרנט
כך שהחייב נדרש למצות את מלוא כושר ההשתכרות שלו לצורך שיקומו הכלכלי ולשם פירעון חובותיו
כיצד נקבע התשלום לכונס הרשמי בהליכי פשיטת רגל?
הכונס הרשמי מאפשר כיום לבצע תשלומים הנוגעים להליכי פשיטת רגל דרך האינטרנט
עותק מהתביעה יועבר לכונס הנכסים הרשמי ועל ידי תשלום שוברי התשלום בבנק מידי חודש בחודשו מקיים החייב את חובת התשלום החלה עליו על פי החלטת בית המשפט במסגרת הליכי פשיטת הרגל
ואף, אם החייב זכאי לגמלה מהמוסד לביטוח לאומי, לא ניתן לפגוע בגמלה זו לצורך קביעת התשלומים התקופתיים יצוין כי המערכת מאפשרת גם לחייבים המצויים בהליכי פשיטת רגל לשלם את התשלום החודשיים על פי צו התשלומים שנקבע להם

תשלום חודשי (תשלום נדרש) של חייב בהליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי (פשיטת רגל) (הליך)

הגמלה תשולם לחשבון הבנק הרשום על שמך.

20
תשלום חודשי (תשלום נדרש) של חייב בהליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי (פשיטת רגל) (הליך)
עם זאת, הכונס הרשמי והמנהל המיוחד נדרשים לבחון כל חייב באופן אישי, יסודי, מקצועי ובמקרים המתאימים להמליץ על סטייה מהמלצות המערכת תוך פירוט הנימוקים המצדיקים זאת
כיצד נקבע התשלום לכונס הרשמי בהליכי פשיטת רגל?
יש להגיש "תביעת חוב רגילה לנושה מסוג קופת גמל" ולפעול בהתאם להנחיות הממונה
אופן הגשת התביעה
על פי הפרסום באתר האינטרנט של הכונס הרשמי ניתן לשלם את אגרת הפיקדון הנדרשת לצורך פתיחה בהליכי פשיטת רגל אשר הופחתה לאחרונה והיא עומדת כיום ע"ס של 1600 ש"ח דרך האינטרנט