A member of the Torts Committee of the Israel Bar Association על מנת לפטור את עצמה מן החובה לשלם תגמולי ביטוח למבקשת היה על המשיבה להוכיח כי מבטח סביר לא היה מתקשר בחוזה ביטוח עם המבקשת לו ידע כי מערכת האזעקה לא תופעל, והיא לא עמדה בנטל זה
כמו כן, חייב את המשיבה בתשלום הוצאות משפט ושכר טרחת עורך דינה של המבקשת לגופו של עניין, בהתייחס לאירוע הראשון גורסת המשיבה כי בדיון שהתקיים בפני בית המשפט המחוזי המבקשת לא הפנתה לעניין סלוצקי, ולכן אין לה להלין אלא על עצמה

3370/14 דיין מוצרי קירור נגד הפניקס הישראלי חברה לביטוח

צילום: רוני כספי "מהות המקום הזה היא שהוא בית שיוצר חיבור בין אנשים ועולמות.

דיין מוצרי קירור
A judge at the National Disciplinary Court of the Israel Bar Association
צור קשר
בבית העסק של דיין התרחשו שני אירועים בהפרש של חודש
צור קשר
כל אחה"צ הילדים של השכונה רצים ודופקים על החלון כדי להיכנס לאכול עוגה, השכנים שלי תמיד נכנסים לשבת כאן, לפעמים גם עם משהו לאכול או לשתות
צילום: יואב פלד כל החללים במקום מתקשרים זה עם זה — הארוחות מוגשות בכלי הקרמיקה שנעשים בסדנאות, תערוכות האמנות הפתוחות לקהל מוצגות על קירותיו החשופים בכוונה שמשמרים את האווירה הנוסטלגית של העסק של סבא לפיכך, ככל שיש ביכולתו של המבוטח להביא ראיה לפיה חברת ביטוח מסכימה לבטח אותו ללא אמצעי המיגון שלא הפעיל, טוב יעשה אם יגיש אותה לבית המשפט ולא יסמוך על יד הגורל
בלב כבר התבשל רעיון ההרחבה של הסטודיו הקטן לבית קהילתי של ממש במסגרת זו, איננו נדרשים לטענות העובדתיות שהעלתה המבקשת, שהלינה על כך שבית המשפט המחוזי התערב בממצאים העובדתיים אותם קבע בית משפט השלום

מערכת אזעקה לא הופעלה

אחותי עוזרת בשיווק ואחי תומך בנו כל הדרך.

3
חובה ללב: הבית הזה הוא כל מה ששכונת שפירא רוצה להיות
במקרה כזה המבוטח יוותר ללא תגמולי ביטוח
02
Erez Schneorson is a leading law firm, handling insurance law cases
3370/14 דיין מוצרי קירור נגד הפניקס הישראלי חברה לביטוח
כן קבע בית המשפט המחוזי כי מלשון הפוליסה עולה באופן חד משמעי שהיא מכסה רכוש שנמצא בחצרי העסק, אך לא רכוש הנמצא מחוצה לו
אולם, קביעה זו אינה מסיימת את הדיון בנוגע לזכאותה של המבקשת לקבל את תגמולי הביטוח החלום שלי הוא שהבית יהפוך, בין היתר, למקום שעוסק בשכונה הזו, שמדבר עליה, שאנשים מהשכונה יבואו לבשל כאן ולתת מעצמם"
בית המשפט המחוזי הוסיף וקבע כי המבקשת מעולם לא ציינה בפני המשיבה כי היא נוהגת לאחסן מכולות בכביש הגישה לעסק להבדיל מחצרי העסק עצמו , כך שממילא מעולם לא הוצג בפני המבקשת מצג לפיו מכולות אלה מכוסות על ידי הפוליסה נטל ההוכחה בכל הנוגע לקיומה של פוליסה חלופית שעל בסיסה ישלם המבטח למבוטח תגמולי ביטוח יחסיים בלבד ובנוגע לטענה לפיה מבטח סביר לא היה מתקשר בחוזה הביטוח לו ידע את העובדות לאשורן ולכן יש לפטור את המבטח מתשלום תגמולי הביטוח כולם, מוטל על המבטח שם, בפסקאות 42-41

מערכת אזעקה לא הופעלה

דיין מבוטחת בחברת הפניקס, בפוליסת ביטוח אש מורחב אשר כוללת הרחבה לסיכוני פריצה ושוד.

מערכת אזעקה לא הופעלה
בסיכומו של עניין, חייב בית משפט השלום את המשיבה לשלם למבקשת סך של 106,894 שקל בגין האירוע הראשון וסך של 117,161 שקל בגין האירוע השני, בתוספת ריבית והצמדה מיום התרחשותו של כל אירוע ועד ליום התשלום בפועל
3370/14 דיין מוצרי קירור נגד הפניקס הישראלי חברה לביטוח
הבקשה דנן מופנית כנגד פסק דינו של בית המשפט המחוזי
דיין מוצרי קירור
סוף דבר: דין הערעור להתקבל בכל הנוגע לאירוע הראשון, במובן זה שהמשיבה תשלם למבקשת תגמולי ביטוח בגובה הנזק שקבע בית משפט השלום, בסך של 106,894 שקל בתוספת ריבית והצמדה מיום האירוע ועד ליום התשלום בפועל