היסטוריה חקיקתית ה הראשון שהגדיר את המשפט הפלילי ב היה קודקס פלילי עות'מאני שהושפע מתערובת של החוק המוסלמי והקודקס הצרפתי עבירות גניבה מסוגים שונים: עד כה דנו בעבירת גניבה "טהורה" וכן בעבירות גניבה המתבצעות בנסיבות מחמירות
תיקון מספר 39 לחוק העונשין ביטל את האחריות המוחלטת ועבר לכיוון של אחריות קפידה במידה והמוצא אינו עושה כן, הרי שהוא מבצע גניבה, לפי לשון החוק

עמותה לזכויות האסיר: חוק העונשין,

ד נעברה בקטין או בחסר ישע הנמצא במעון, במוסד או במסגרת חינוכית או טיפולית אחרת, עבירת מין לפי סעיפים 345 עד 348, או עבירה של גרימת חבלה חמורה לפי סעיף 368ב ב או עבירת התעללות לפי סעיף 368ג, חובה על מנהל או איש צוות במקום כאמור, לדווח על כך בהקדם האפשרי לעובד סוציאלי שמונה לפי חוק או למשטרה; העובר על הוראה זו, דינו - מאסר שישה חדשים.

חוק העונשין
גניבה ע"י מנהל: סעיף 392 לחוק העונשין קובע, כי חבר דירקטוריון או בעל משרה בתאגיד, אשר גונב חפץ לרבות כסף מידי התאגיד, דינו עומד על 7 שנות מאסר
עבירת הגניבה במשפט הישראלי
מאסירים הכלואים בבתי כלא בישראל נשללת זכות בסיסית, היא הזכות לחירות, אך עומדות להן מגוון רחב של זכויות אחרות במהלך שהותם במאסר והן לאחר שחרורם
אחריות קפידה
מאפשר לקבוע כי נתהוותה עבירה של אחריות קפידה, קרי, עבירה ללא מחשבה פלילית או רשלנות סעיף 19 בכללותו קובע כי כל עבירה שהיא חייבת להיות או של מחשבה פלילית, או של רשלנות או של אחריות קפידה
ניתן לראות בהתנהגות זו גניבה, לפי לשון החוק ה חובת דיווח לפי סעיף זה לא תחול על קטין
עם הקמת מדינת ישראל נשאר ככלל על כנו המשפט שהיה קיים ערב הקמת המדינה ועל כן פקודת החוק הפלילי נותרה בתוקף כמו כן, על מנת שעבירת הגניבה תתממש, יש להראות כי הגונב אכן התכוון ליטול לצמיתות את החפץ מבעליו

אחריות קפידה

מדובר בעבירה עתיקת יומין, שעם השנים השתכללה והשתנתה.

7
אחריות קפידה
כלומר, באחריות קפידה, לנאשם יש אפשרות להתגונן
עבירת הגניבה במשפט הישראלי
עוד רכיב שיש להוכיח במסגרת עבירת הגניבה, בא לידי ביטוי בעובדה שיש להראות שהגניבה בוצעה כלפי אדם שמוגדר בתור "בעלים"
אחריות קפידה
עם זאת, לפי , אם יוכיח הנאשם כי לא נהג במחשבה פלילית או ברשלנות ועשה כל שניתן למנוע את העבירה, לא ניתן יהיה להטיל עליו אחריות לעבירה
סעיף 384א לחוק העונשין מגדיר מספר אירועי "גניבה" חמורים מן הרגיל, שבגינם העונש יהיה חמור יותר לעומת זאת, אחריות קפידה היא חזקה משפטית הניתנת לסתירה לגבי יסודו הנפשי של הנאשם
נציין, כי גם גניבה של חפץ שערכו גבוה מחצי מיליון שקלים, נחשבת לעבירה חמורה במיוחד, שהעונש בגינה עומד על 7 שנות מאסר יש הבדל בין אחריות מוחלטת לקפידה: אחריות מוחלטת יוצרת חזקה משפטית חלוטה שקיימת לפחות רשלנות של הנאשם - הנחה שא"א לסתור אותה

אחריות קפידה

מצד אחד, עבירת הגניבה טומנת בחובה פגם מוסרי מהותי, שכן מדובר בלקיחת חפץ ללא רשות ובעורמה.

9
עמותה לזכויות האסיר: חוק העונשין,
זאת, בשל הנזק הכספי הרב שהן גורמות לחקלאים ולחקלאות
עמותה לזכויות האסיר: חוק העונשין,
ההגדרה הטהורה לעבירת הגניבה מופיעה בסעיף 383 לחוק העונשין, הקובע, כי אדם אשר גונב דבר מה, הוא מי שנוטל דבר מה או כל דבר מוחשי שניתן לגנוב למשל: מכשיר חשמלי , ללא הסכמה של הבעלים של אותו חפץ, בין במרמה ובין ללא שהייתה לו זכות על החפץ
עבירת הגניבה במשפט הישראלי
ג היה לאחראי על קטין או חסר ישע יסוד סביר לחשוב כי אחראי אחר על קטין או חסר ישע עבר בו עבירה, חובה עליו לדווח על כך בהקדם האפשרי לעובד סוציאלי שמונה לפי חוק או למשטרה; העובר על הוראה זו, דינו - מאסר ששה חדשים