חזרו ובאו למקומם, ואמרו: ישיבת א"י שקולה כנגד כל המצוות שבתורה" על קשריו העמוקים עם רבו הוא מעיד בויכוח עם : שימשתי את רבי עקיבא עומדות מה שלא שימשת יושבות
המערה נסגרה כמות שהיא, ונבנתה כיפה על הפתח הפתוח הוא שלח לרבי יצחק שליחים להביאו עם המרגלית אל ארמונו, והבטיח לו סכום כסף גדול בעדה

רבי יוחנן הסנדלר

.

רבי יוחנן הסנדלר
לפי מסורת המובאת בספר , רש"י היה מצאצאיו
רבי יוחנן הסנדלר
על פירושו של רש"י לתורה נכתבו מאז פטירתו מאות של פירושים וחיבורים
רבי יוחנן הסנדלר
היה תלמידו המובהק של רבי עקיבא ושימש אותו הרבה
ועתה נלכה נקריבה קרבן לכבוד הצדיק כי כן דרכם עד היום להקריב קרבן על כל דבר מקרה וקורין אותו 'קורבאן' , אולי יעתר לנו ר' יוחנן עשה עצמו רוכל, ובעורמה הצליח לקבל את התשובה המבוקשת
לאחר פטירתו יצאה בת קול משמים ואמרה 'עתידים כל ישראל להיות בניך', זיע"א ולפני המערה חומה מסויד בסיד, ופתח צר קטן של חומה ישנה, גם אני נכנסתי בדוחק

רבי יוחנן הסנדלר

עדיין קיים פתח נוסף מן הצד, שנסתם בבטון.

3
רבי יוחנן הסנדלר
עד מהרה שמו יצא לתהילה בכל צרפת ואשכנז, הוא הצטרף לבית הדין שבעירו, וייסד ישיבה גדולה
רבי יוחנן הסנדלר
על פי תורת החסידות הכינוי הסנדלר הוא מהיותו כמלאך ה' צבקות, והוא כינוי המלאך
רבי יוחנן הסנדלר
שאלות רבות נשלחו אליו גדולי ישראל בכל רחבי אירופה