נראה כי קשה יהיה להקיש מפסקים אלו אל המרחב הציבורי ואל מעשים שאין בהם זיקה ישירה להצלה מעבירה וכשם שעשה פינחס, שנאמר וישלח אותם משה אלף למטה לצבא אותם ואת פינחס
חובה זו עומדת בהתנגשות חזיתית עם תמיכה בפעילות שיש בה חילול שבת, כלשון התלמוד: מנין שלא יושיט אדם כוס של יין לנזיר, ואבר מן החי לבני נח? אין היא יכולה למנות את המטפלת לשליחה להדלקה שכן אין למטפלת זיקה למצוות הדלקת הנר ולפיכך אינה יכולה לשמש שליחה בדבר Art and the Feminist Revolution Cat

ילקוט שמעוני פינחס

במקרה המדובר חובה על המעביד לקבל את תנאיו של העובד שכן הם בגדר תביעה הגיונית ונורמה ראויה.

19
חיפוש
כלומר הערך של קידוש השם מתגבר על הנזק של התעצמות כלכלית של עובד כוכבים
וניים
הרי הוא מצוי עם המטופל במשך רוב היממה וכל ימות השבוע, כך שלעתים הוא היחיד שיכול לסייע לא רק במטלות הגוף אלא גם באתגרי התורה וההלכה
Calaméo
הוא יכול להוליך את המטופל לבית הכנסת, להכין את הבית למצב שבת ועוד
מנחת אשר חלק ב, סימן ל אות ו רבי אלעזר בן עזריה אומר בארבעה מקומות וכו' כדכתוב ברמז קע"ז : יִפְקֹד ה' אֱלֹקי הָרוּחֹת במדבר כז, טז
אמר ליה הקב"ה כל אלו שהראיתי לך דעה אחת ורוח אחת יש בהן אבל מה שבקשת לראות מראש בסוף רוח אחת יש בו והיא שוקלת כל הרוחות זה משיח שנאמר בסוף רוח אחת יש בו והיא שוקלת כל הרוחות זה משיח שנאמר ויצא חוטר מגזע ישי וגו' ונחה עליו רוח ה' רוח חכמה ובינה וגו' מי שממש רוצה לכבד את התורה שיגיש פלאפל או דגים

test

כאשר יש רע בעולם גם אותו צריך לראות — ולשאוף לתקן.

23
חיפוש
הכוונה הטובה, היחס המכבד, המילים הטובות, ההימנעות מהשפלה, נתינת המעמד החשוב — אלו יסודות המפתח, שעל פי הסוגיה, חשובים יותר מאשר הדאגה המהודרת לצרכי הגוף
ילקוט שמעוני פינחס
ואומר ולא תסוב נחלה ממטה למטה אחר
ילקוט שמעוני פינחס
החלק השני קשור לאחריות של כל אדם כלפי סביבתו הקרובה והמורחבת
השולחן ערוך פוסק כי אף שאבדת העובד כוכבים מותרת, במקום שיש חילול השם אבדתו אסורה וחייב להחזירה ועימא דון גר מדת גר שכירות בעלמא, לא סלקא דעתך דכתיב והנותר לנשיא מזה ומזה לתרומת הקדש ולאחוזת העיר
בחוקים שהם מנסחים יש ניסיון לקדם את סדרי החברה ולהיענות לאתגרים החדשים של החברה המודרנית ראו אריאל פינקלשטיין, השבת בישראל תמונת מצב תשע"ו

ילקוט שמעוני פינחס

ולמה הוצרכו כפרה לפי שזנו עיניהם מן הערוה.

11
וניים
וכי תימא לעבור עליו בשני לאונן ועשה, תלמוד לומר ואלעזר בן אהרן מת, וכי תימא אלעזר הוא דנסב איתתא ושכיבא וירתה פינחס, תא שמע ושגוב הוליד את יאיר
test
כי מי לא רוצה שלווה? ברבים מן המקרים ניתן היה למנוע לפחות חלק ממקרי המוות, אם על ידי השקעה כלכלית ואם על ידי הקפדה על כללי הבטיחות, הן של העובד הן של המעביד
test
עצרת ויום הכפורים דלא כתיב בהו ושעיר מאי איכא למימר, אמר רבי יונה אמר קרא אלה תעשו לה' במועדיכם הוקשו כל המועדים כולן זה לזה