החרם קיבל את הסכמתם של ר' , ר' ואחרים ב־ נשלח כנציג ל ה־11, בדרכו חזרה עבר דרך רוסיה, בניסיון לגייס אנשים נוספים לרעיונותיו
הם חולקו למחנות על פי השתייכותם הדתית, כאשר מספר היהודים שנפלו בשבי היה 1,739 מתוך כ־70,000 שבויים רוסים Guerin, Description geographique, historique et archeologique de la Palaestine, Galilee, Tome I, 1880,p

טרגדיה בדאראג: החסיד שנפצע בתאונה בפולין נפטר מפצעיו בשיבא

ויש לפרש דפריך אשנוייה והכי פריך הא בעינן בשדה אחר אלא על כרחך משמע לן דאפילו הכי חשוב שדה אחר אם כן אפילו מיוחדת לשניהם והדרא קושיא לדוכתה קשיין אהדדי.

14
יוסף טרומפלדור
באיה 15 נאמר, כי כאשר הושלך יוסף אל הבור גילה לו אלוהים כי הוא, יוסף, עתיד להזכיר לאחיו אירוע זה
בבא קמא יד א
ידוע כי הסולטאן אינאל 1461—1467 ויורשו 1468-1495 , הרבו לבנות מבני ציבור ודת בארץ
דון יוסף נשיא
בסקר מוזכרים מקומות התפילה בח'אן, אך החצר סביב הבור, עם המסגד שבתוכה, לא הייתה קיימת, כנראה
גם מיסים אלו שולמו לסולטאן ולא למושל מחוז או לפיאודל מקומי, עובדה המורה גם היא על היות ג'וב יוסף נחלה אימפריאלית בעלת חשיבות ממלכתית במרץ 1799 נזכר המקום בקשר למסע
ח'אן ג'וב יוסף אינו מוזכר באותה תקופה בהקשר לסוסי הדואר, שכן לא היה צורך בהחלפת סוסים בין גשר בנות יעקב לח'אן אל-מיניה ואינה מחוורת בעיני דכיון דלפרוקה לדרבי אלעזר מתרצינן הני תרתי מתנייתא ומוקמינן בהכין ודאי רבי אלעזר הכין סבירא ליה ומאי קא מיבעיא ליה למימר מדמתניתין לא פליגן אמוראי נמי לא פליגן

יוסף טרומפלדור

כתבו בתוספות בדיבור לא לזה ולא לזה ולא גרסינן כמו שכתוב בספרים וכו'.

ג'וב יוסף
חברי דגניה ציינו גם שהוא בלט בגישה בלתי מתפשרת בוויכוחים בנושאים רעיוניים
יוסף טרומפלדור
הנוסע הבלגי, אדורנו, מתאר לראשונה את הח'אן בשנת 1470 כמבנה חדש שהושלם זה לא כבר
בבא קמא יד א
קדושתו של ג'וב יוסף נשמרה במשך כל זמן קיומו של האתר
ר"ת גריס לא לזה ולא לזה לשוורים דגבי שן הויא חצר הניזק שהזיק פירות אבל גבי שוורים ה"ל קרן ברה"ר כיון שלא היה להם רשות ליכנס ול"ג כמו שכתוב בספרים ולזה ולזה לשוורים דא"כ גבי שן לא היה לו ליחשב חצר הניזק כיון שיש רשות לכל חד וחד להכניס שם שורו כדמוכח לעיל ולא בעי לאוקמא לזה ולזה לפירות ולא לשוורים דלא כר' זירא ועוד דלישנא לא משמע הכי
רק לאחר סלילת כביש -צפת, בתחילת המאה ה-20, נוצר קשר עם כביש צפת, -, והמעבר הישיר דרך הוזנח גופא ד' כללות היה ר"ש בן ר' אלעזר אומר כל שהוא רשות לניזק ולא למזיק חייב בכל דייקינן מדלא קתני חייב על הכל דמשמע על קרן ועל השן ועל הרגל אלא קתני חייב על בכל דמשמע בכל הנזק שמעינן מינה דלר' טרפון היא דאמר קרן בחצר הניזק נזק שלם משלם והא דר' טרפון בפרק כיצד

דון יוסף נשיא

העבודה שם לוותה בבעיות רבות.

11
דון יוסף נשיא
הוא קרא להגברת העלייה ארצה: חצר תל-חי עוד ב־ נחתם הסכם חשאי בין הממלכה המאוחדת לבין בדבר חלוקת לאחר סיום
דון יוסף נשיא
הימצאות אקוויפר כזה יכולה להסביר את היקוות המים אל תחתית ג'וב יוסף בעומק של 10 מ', כעדותם של בורקהרדט ואחרים, אף שהוא מרוחק כ-110 מ' משם
טרגדיה בדאראג: החסיד שנפצע בתאונה בפולין נפטר מפצעיו בשיבא
הקרקע ברובה אינה מעובדת וללא עצים