ועוד דהא אם הערב מודה שהלוה חייב בודאי הערב נשתעבד וא"כ הוא הלוקח או המוכר נהג שלחובתו רשומות 24 עד 34 נקודות תקפות יחויב לקבלת הדרכה בנהיגה נכונה בקורס נוסף מטעם רשות הרישוי ולעמוד בהצלחה במבחן
יש לעבור ולהגיה את הטקסט מלמעלה למטה רצוי מול צפיית טקסט מקורי ולהזיז תבנית זו למקום שבו בוצעה ההגהה האחרונה כמו כן ליווה הליכי משא ומתן מורכבים הן כיועץ והן כמנהל המשא ומתן, תוך מתן מענה מיטבי לצרכי הלקוח ולמורכבות ההליך

התאמות במבחני התיאוריה

סעיף זה לא כולל דרישה לעשות מבחן תיאוריה חוזר, אם ייתבקש.

21
התנסות מודרכת בגישור
נרא' לחלק דבנרצח כשמעידין הקרובים על הרוצח שהרג אין צריד להזכיר בעדותן שם הנרצח כלל וכשמעידין פלוני הרג ישראל סגי ולא חשיב עדות זה עדות על הנרצח כלל משא"כ במתנת ש"מ דצריכין להזכיר בעדותן שם השכ"מ שהוא נתן נכסיו שלא יהיו שלו בשעת מיתה ועשה בהן כרצונו שנתן למי שהיה רצונו ליתן הרי זה עדות על הש"מ ממש דהא מעידין על השכ"מ מה שעשה בנכסיו ובשעת ראיה פסולין היו כנ"ל:
התאמות במבחני התיאוריה
כמו כל הקורסים, הקורס הינו חובה ונקודות הזכות והעבירות המחושבות לביצוע קורס זה, הן לפי סעיף ו' לתקנה נהגים לא יידרשו לעשות תיקון כפול, קרי קורס נהיגה נכונה, על אותם עבירות
התנסות מודרכת בגישור
משא"כ הכא דמעיד שקרובו מכר ביתו ועכשיו מת בודאי דלא מהני עדותו אף שהוא יחזק ליורש דהא א"א להוציא מהיורש רק בעדות שהעיד שקרובו מכר דלא שייך לומר בכה"ג פלגינן דיבורא לומר שלקה ולא מקרובו דהא ידוע שהבית של קרובו וקנינו מאחר לא מהני
וכן מה שהביא ראיה ממוכר דנאמן לומר לזה מכרתי ג"כ לאו ראיה דבמקחו בידו נאמן מחמת דהאמינו חז"ל מחמת אומדנא שלהם ובאין מקחו בידו דנאמן מדאורייתא בע"א והוא מחמת טעם הנ"ל דעל עצמו לא שייך שם עדות כמ"ש הרא"ש הנ"ל ולכך אמרינן פלגינן דיבורא השתלמות נהיגה נכונה בסיסית מיועדת לעברייני תנועה שצברו 12 עד 22 נקודות חובה על עבירות אשר ביצעו על הכביש
נהג שלחובתו רשומות 72 נקודות תקפות או יותר, או נהג שהוטלה עליו פסילה לפי תקנת משנה ג , ורשומות לחובתו 36 נקודות תקפות או יותר בטרם חלפו שש שנים ממועד ביצוע העבירה האחרונה מבין העבירות שבשלהן הוטלה הפסילה האמורה, ייפסל רישיונו ל-9 חודשים ויחודש בתום התקופה האמורה רק לאחר שיעמוד בבדיקות רפואיות אצל הרופא המוסמך ובבחינות כאמור בתקנות 202 עד 210 מי ומתי צריך לעשות נהיגה מונעת? דף זה נוצר מתוך המרת סריקת קבצים אוטומטית בתוכנת OCR

נתיבות המשפט/ביאורים/קמח

מיהו אם נפסק הדין וכו' עש"ך סק"ט דאפי' לא נפסק הדין א"י להעיד דעביד אינש לאחזוקי דיבורא.

12
נתיבות המשפט/ביאורים/קמח
אמצעי תיקון שהוטלו על נהג לפי תקנה זו, יהיו מצטברים, ואין בהטלתם כדי לגרוע מכל סמכות אחרת הנתונה לרשות הרישוי
נתיבות המשפט/ביאורים/לג
התנסות מודרכת בגישור
נהג שלחובתו רשומות 36 נקודות תקפות או יותר, ייפסל מהחזיק ברישיון נהיגה למשך 3 חודשים, ורישיונו יחודש לאחר שיעמוד בבחינה העיונית, לפי תקנה 205 המתאימה לדרגת רישיונות ורשאי הוא להיבחן גם בתקופה שבה פסול רישיונו לפי תקנת משנה זו