לדעת רבים מן הפוסקים ובראשם הרמב"ם, אין לחוש כלל לקידושי ביאה בזוג החיים יחדיו בלי חו"ק כדמו"י, שלא אמרו חזקה שאין אדם בועל בעילתו בעילת זנות אלא באשתו שגירשה ואח"כ נתייחד עמה בפני שני עדים כשרים השאלות להלכה בנדון שלפנינו כדי לקבוע אם המבקשת כשרה לבוא בקהל יש לנו לדון בכמה שאלות: א
כמו כן יודגש כי למעט מה שנטען בעל פה על ידי המבקשת, לא נמצא שום תיעוד בעדויות או במסמכים אודות נישואי הסבתא במצרים, זולת הכיתוב בטופס הגירושין בו צוין: הנישואין נערכו בתאריך י"ד אייר תשי"ב 10 וגם המבי"ט בתשובותיו ח"א סימן לח הביא תשובה זו והסכים לה, ובמקו"א שם סימן לז הוסיף מדיליה לתמוך באיסור החיתון עם הקראים בראיות ממשנה וגמרא ודברי הפוסקים, וסיים בזה"ל: "וחתרתי בקירו' הגמרא עד מקום שידי מגעת למצוא להם היתר, וקצרה ידי מהשיג

בירור יוחסין

אם הבחנתם בשינוי בהתנהגות של הלורי או במראה הנוצות איבוד ברק, נשירה מומלץ להוסיף ויטמינים לתזונתו.

5
שעות פתיחה קשת טעמים סניף קניון עד הלום, אשדוד
וכבר היה מעשה בסוף מחזור רס"ז, שקהל גדול מהקראים חזרו לדת האמת על ידי הנגיד רבינו אברהם החסיד, וכמ"ש בספר כפתור ופרח פרק ה וקרוב הוא שהיה בנו של הרמב"ם ז"ל
שעות פתיחה קשת טעמים סניף קניון עד הלום, אשדוד
וע"ע בשו"ת יבי"א חלק ו אבן העזר סימן א שהוסיף להוכיח במערכה אחר מערכה כיד ה' הטובה עליו, שרוב האחרונים לא חששו כלל לנישואין אזרחיים, וכן עשה מעשה במצרים להתיר אישה שנישאה בערכאות בלא גט משום חשש עיגון, ע"ש
בירור יוחסין
ככל שהכלוב גדול יותר כך תוכלו להוסיף יותר צעצועים להנאתו
שכן לא זו בלבד דקי"ל מפיהם ולא מפי כתבם, אלא שגם אין ערער פחות משנים ומדבריו אתה למד, שלמעשה יסוד פלוגתת הרמב"ם והגאונים הוא בחקירה דידן: דהגאונים ס"ל כצד בתרא, אך הרמב"ם ס"ל כצד קמא — שאין חזקה זו תלויה כלל בחומר האיסור אלא ברצונו לחיות עמה בחיי אישות, ודוק מיניה לכל מקום שיש לתלות כן כגון הנושא אישה בערכאות ודר עמה בחיי אישות או הכונס לביתו את אנוסתו, שיש לחוש שמא בא עליה לשם אישות
הרי לפנינו דלא מבעיא שצריך שהקול יצא משני עדים כשרים ששמעו משני עדים כשרים כמו שנתבאר, אלא צריך שישמעו שהאישה נתקדשה בפני "ידועים" ואף גם זאת, שהחתן המיועד הינו יהודי כשר ויר"ש אשר יראתו הביאה שאלה זו לפתחינו, כך שעצם רצונה לינשא לו יש בה יותר מגילוי דעת ברורה שהיא חפצה בכל לבה לבנות בית נאמן בישראל על אדני התורה והמצוות

שעות פתיחה קשת טעמים סניף קניון עד הלום, אשדוד

אלא דיבר לפי זמנו ומקומו שלא היו נמצאים אלא מעט מזעיר, וכל קידושיהם היו בעדי ישראל, אבל הגירושין אע"פ שהיו בעדי ישראל לא היה הגט כתיקון חז"ל, ולכן גזר עליהם שהם ממזרים.

14
PetBuy
ובפרט שזכות זו מוקנית לה מתוקף הנהלים הקיימים מקדמת דנא ברוב מחלקות הנישואין בישראל לקבלם אחר קבלת דברי חברות, עפ"י הוראת מרן פאר הדור הרשל"צ בעל שו"ת יבי"א זצוק"ל אשר הפליא עד מאוד בתשובותיו הבהירות במערכה אחר מערכה כיד ה' הטובה עליו להתירם בראיות ברורות ומקורות רבים ונאמנים מגדולי הפוסקים ראשונים ואחרונים, ומדבריו דלינו ועל מסקנתו נשעננו
שעות פתיחה קשת טעמים סניף קניון עד הלום, אשדוד
לפיכך נראה שעדים מבני הקראים אשר ידוע שהם עוברים על גופי תורה בסתר כבגלוי, אין לחוש לקידושין שנתקיימו בפניהם
שעות פתיחה קשת טעמים סניף קניון עד הלום, אשדוד
ובתוך דבריו הוסיף: שגם אם היה הרב מסדר הקידושין בחיים ומעיד בפנינו על כך, אין כאן אלא עד אחד, ואנן קי"ל שצריך שני עדים כדי לפסול כמבואר ברמב"ם והשו"ע הנז"ל