אישור מאת רואה חשבון המבקר כי החברה הפסיקה את פעילותה, בציון המועד שהפסיקה בו את פעילותה, והעובדה שהגישה לרשות המסים, דוחות שנתיים לפי , מאושרים בידי רואה החשבון המבקר, שצוין בהם כי החברה הפסיקה את פעילותה; האישור יינתן לכל שנות המס שלגביהן מבקשת החברה פטור מאגרה שנתית או מעיצום כספי שהוטל בשל אי־תשלומה בתקנה זו — דוחות למס הכנסה ; חברה שהוגשה לגביה בקשה לביטול מחיקתה לפי , לשם ביצוע פעולות שהיא חייבת לבצען לפי דין ולא לשם המשך פעילות, פטורה מתשלום אגרה שנתית או עיצום כספי שהוטל בשל אי תשלומה, לגבי השנים שלאחר המועד שבו הפסיקה החברה את פעילותה ועד למועד ביטול המחיקה, ובלבד שהגישה לרשם, לאחר שקיימה את חובותיה כאמור, דוח והודעה לפי והמציאה לרשם את המסמכים המפורטים בתקנת משנה א ובתקנת משנה א1

תשלום אגרה שנתית לחברה

.

18
תקנות החברות (אגרות)
תשלום אגרה שנתית לחברה
תקנות החברות (אגרות)

תקנות החברות (אגרות)

.

13
תקנות החברות (אגרות)
תשלום אגרה שנתית לחברה
תשלום אגרה שנתית לחברה