לגישתו, יש לתת לצו ההרחבה דווקא פרשנות תכליתית, לפי ההקשר התעשייתי ולפיה תכלית צו ההרחבה היא להשוות את מצבם של העובדים היומיים למצבם של העובדים החודשיים הזכות לדמי חגים לא תלויה בהיקף המשרה של העובד
כלומר, הם זכאים ל-16 ימי חופשה נטו בשנה קלנדרית במקום עבודה שבו מונהג 6 ימי עבודה בשבוע או 14 ימי חופשה נטו במקום עבודה שבו מונהג 5 ימי עבודה בשבוע כללי בהתאם לחוקי העבודה עובד ששכרו מחושב על בסיס חודשי נקרא עובד במשכורת

חישוב זכויות לעובד חודשי

עובדים אלה זכאים ל תשלום תמורת חופשה בגובה של 4% משכר העבודה הכולל שקיבלו באותה תקופה, וזאת במקום חופשה בפועל.

30
מחשבון ימי חופשה
כך למשל, בשנה הראשונה לעבודתו זכאי העובד ל- 16 ימי חופשה, הכוללים גם את ימי שישי שבת
עמלות מכירה נכללות בחישוב דמי חגים של עובד שעתי / יומי?
אפשרות ג' — חישוב לפי ימי עבודה לעובד העובד 5 ימים בשבוע — עובד כאמור זכאי בנטרול ימי שישי ושבת ל- 12 ימי חופשה בשנה בלבד
חישוב מספר ימי החופשה השנתית (מושג)
בשנה השביעית לעבודה ל-21 ימי חופשה בשנה
חישוב מספר ימי החופשה להם זכאי העובד אורך החופשה נקבע על פי הוותק במקום עבודה אחד או אצל מעביד אחד, כלהלן: ותק אצל אותו מעביד או במקום עבודה אורך החופשה בעד כל אחת מהחמש שנים הראשונות 16 יום בעד השנה השישית 18 יום בעד השנה השביעית 21 יום בעד השנה השמינית ואילך יום נוסף לכל שנת עבודה עד 28 יום שימו לב , כי מדובר בימים קלנדריים ולא ימי עבודה לפיכך, בהתאם לפסק דין זה בעת סיום יחסי עבודה, עומדים לזכות העובד, לכל היותר, ימי חופשה שהיה זכאי לקבל בשלוש השנים המלאות האחרונות להעסקתו, בצירוף הימים שנצברו לזכותו בשנת העבודה השוטפת
כאשר מדובר בעובד בשכר, אשר עובד לפי שעות עבודה או ימי עבודה, דמי החופשה מחושבים לפי מספר ימי החופשה כפול שכר העבודה היומי הממוצע רק במקרה שהעובדת עובדת אצל אותו מעסיק 5 ימים בשבוע יש לנקות מימי החופשה ברוטו, 2 ימים על כל 7 ימים כדי לחשב את ימי החופשה בפועל

חופשה שנתית לעובדים במשק בית (עוזרות בית ומטפלים/ות) (זכות)

הפרמטרים הקובעים הינם מס' ימי עבודה בפועל ומשך זמן קיום יחסי העבודה.

16
אופן חישוב דמי חופשה
במסגרת "פדיון חופשה" —תשלום בגין ימי חופשה שלא נוצלו ע"י עובד — כשנסתיימו יחסי העבודה בין המעביד לבין אותו עובד
חישוב מספר ימי חופשה שנתית
תכלית החוק שעובד יצא בפועל לחופש למנוחה ואוורור ולא יפדה את ימי החופשה שלו בכסף גם אם מסכים לכך
חישוב מספר ימי חופשה שנתית, איך מחשבים?
הזכאות לדמי ההבראה קמה לעובד שעתי, מספר פעמים בשנה, לפי המגזר שהוא משתייך אליו, אצל אותו מעסיק