ועוד שיש בהם אות המתבטא במצוות החג, בסוכות במצוות הסוכה ובפסח באכילת המצה תוס' ורשב"א מכאן למדו חז"ל שיש להניח את התפילין על היד הכהה של האדם - החלשה יותר
צורת הגלילה היא נראה לי כמו שגוללין מגילה שמתחילים הגילול מסוף המגילה ואם התפילין נרטבו במים או שרואים על העור סימנים של עיפוש או קלקול אחר, יש לבודקן מיד, וכל זמן שלא נבדקו אין לברך עליהן, מפני שיש חשש גדול שמא נפסלו שו"ע לט, י; מ"ב לט, סקכ'ו

אנציקלופדיה יהודית דעת

וראיתי בספר הליכות שלמה ח"א ד, לו, שכתב בשם הגרש"ז אוירבאך, שבתפילין שבזמנינו שעשויים בהידור, אין לחוש לזה, בזמן המ"ב הבתים היו עשויים מעור בהמה דקה וכיום מבהמה גסה.

3
אנציקלופדיה יהודית דעת
וכן צריך לעבד את הקלף שלהן לשם תפילין שם ח
אנציקלופדיה יהודית דעת
וכן אין לברך לאחר קשירת התפילין על היד, הואיל והמצווה כבר נעשתה
אנציקלופדיה יהודית דעת
סדר תפילת התפילין ראוי להתפלל עם התפילין את תפילת שחרית במלואה
ועיין בשארית יוסף ל, ח, ובתפילה למשה פרק טו צורת השי"ן נראית דרך התפירות שבין הבתים
כיצד אני יודע באיזה יד אני צריך להניח תפילין? הכללתם של עשרת הדברות מלמדת, אולי, על אופיין הכיתתי ואם בכל זאת החליט להניחן בימים אלה לשם קיום מצוה, עובר עבירה משום 'בל תוסיף', ואף על פי שלא לשם מצוה — קיים אסור מדרבנן להניחן בפרהסיה, ונחלקו הפוסקים אם מותר להניחן בצנעה שלא לשם מצוה

ברכת התפילין

כמו כן, חיבור הלכתי מ בשם "" מציג את שיטת עשיית התפילין המוכרת לנו.

16
הלכות תפילין
אמנם הרבה אחרונים החמירו כשו"ע, ומהם הגר"ז, ח"א, ארצות החיים
תפילה להנחת תפילין או ברכה להנחת תפילין? ומהם זמני הנחת תפילין?
תפילין של רש"י סדר הפרשיות לפי רש"י ולפי הרמב"ם ורוב הפוסקים הוא - בלשונו של הרמב"ם - כזה: - "כיצד סידור הפרשיות בתפילה "של ראש"? כַּכָּתוּב בְּתוֹרָתוֹ וּקְשַׁרְתָּם לְאוֹת עַל יָדֶךָ
הנחת תפילין
ועיין ביחו"ד ה, ג, ושם כתב שאפילו התיתורא צריכה להיות כולה בחצי התחתון של העצם