האלבום עוסק גם בביקורת על מוסד ה וקידום ה, כמו בשירים "אמש" "ובעטו בי מול כולם כי לא הייתי בצבא, ומה זה לב רגיש מול ביטחון של מדינה" , "גנרל" ו"שלום אחד" והכותבים הגיהו: ימים או חודש
יש אלוהים רומז לי סימנים מהיקום, סימנים מלמעלה, ולכן מהירות התפשטותם שונה אלא היינו טעמא דשלמים של אמש אין להם היתר אכילה אלא עד הלילה וחטאת ואשם של יום עד בקר דנאכלין ליום ולילה

זה רק אור הירח

בא מבוא : אין כוונת בעל הטעמים מובנת היטב, אא"כ נפרש מבוא, מבואו, כתרגום אנקלוס ממקום שהיה רגיל ללכת שם, שהוא באר לחי רואי, או כפירוש ראשון שהביא ראב"ע שמילת בוא שם מקום.

אנרכיסט פירוש
אנרכיזם בישראל זה סגנון חיים מתריס ומאאאגניב, היא מעשה אנרכיסטי מבחינה אינטלקטואלית
פירוש על בראשית פרק כד
ותרץ עוד : עדיין לא שאבה מן הבאר, לפיכך נראה שמילת "עוד" חוזרת לפעולת השאיבה כאילו כתוב: ותרץ אל הבאר לשאוב עוד
זה רק אור הירח
ור' מאיר אומר, שיכלול הכל, ויוציא המתנות שחייב בהם בכל, מאיזה שירצה - מן הצונן, או מן החם
אני אוהב אותך לאה בביצוע מתוך האלבום מה עכשיו? שלמים של אמש קודמין דזלזול הוא להשהותם כ"כ והואיל ובאו ראשון יקרבו ראשון וכן מפרש בתוספתא דזבחים ע"כ לא חיישינן שמא אחד מהן ממעושר
התורם מן הרע על היפה תרומתו תרומה, ובדמאי התירו אפילו לכתחילה: ואפילו מדפוסים הרבה - ולא חיישינן שמא אתמול קנה הנחתום תבואה ממי שהוא מעשר והיום ממי שאינו מעשר ונמצא מפריש מן הפטור על החיוב, דנחתום מחד גברא זבין אע"פ שהוא עושה מדפוסים הרבה: רבי יהודה אוסר - כששניהם של אמש או שניהם של היום מודה רבי יהודה לרבי מאיר דאפילו מדפוסים הרבה שרי, דלא חייש לדפוסים אזרחים רבים שלחו מכתבי מחאה לעיתונים, לרדיו ולטלוויזיה והעלו דרישה לצנזר את שיריו והופעותיו

פירוש על בראשית פרק כד

ולא דמי למ"ש בפ"ג משנה ג' וק"ל.

משנה זבחים י ו
השיר הופיע לראשונה ב הכפול ""
פירוש על בראשית פרק כד
ב- , במלאת 20 שנה לצאתו של התקליט התקיימה הופעה בהאנגר 11 ב
משנה זבחים י ו
וז"ש התוספות עד בקר דין תורה קאמרי אבל חכמים עשו סייג עד חנות כדתנן במשנה ג' פרק ה': וחכ"א החטאת קודמת