הוא סבור שעל מעשה חמור כזה – גנבת שור או שה ומכירתו או שחיטתו – עונשו של הגנב לשלם קנס פי חמישה
ואילו האדנים מבטאים את כוח קבלת-העול, השפלות וההתבטלות קרשי המשכן הם בדוגמת כוחות השכל והרגש, ולכן הייתה מידתם עשר אמות, כנגד עשרת כוחות הנפש

» פרשות

חומרת החוטא או כאב הנפגע רבן יוחנן בן-זכאי דן בחומרת מעשהו של ה גנב.

9
פרשת השבוע
מחמירים או מקילים שני ההסברים הללו אינם דומים זה לזה
ארץ ושמים
לקוטי תורה ריש פרשת נשא ועוד בכמה מקומות
54 שיחות על פרשת השבוע מתוך תורתו של הרבי מליובאוויטץ'
לעומת זאת, רבי מאיר סבור שהעונש הראוי הוא ארבעה, אלא שבגנב שור החמירה התורה יותר, מכיוון "שביטלו ממלאכתו"
הקשר הזה בין המשכן לאדם, הוא קשר פנימי ועמוק והביטוי לכך הוא התרומה האחידה של מחצית השקל, כדי להדגיש שברמה בסיסית זו אין הבדל בין יהודי ליהודי: ברמות גבוהות יותר 'קרשים' יש הבדלים בין איש לרעהו, אבל קבלת-העול שווה והכרחית אצל כל אחד ואחד מישראל
הוא הקפיד כל-כך לברך בשלום כל אדם, אפילו נכרי בשוק, עד שמעולם לא קרה שמישהו הקדימו ובירכו בשלום לפני שהוא כבר בירכו עם זה, במקרה של גנבת שור, שבה מתווסף על עצם הגנבה גם נזק של ביטול מלאכה, סבור רבי מאיר שיש להעלות את דמי הפיצוי ולהעמידם על חמישה

» פרשות

רש"י מביא שני הסברים: אחד של רבן יוחנן בן-זכאי: "חס המקום על כבודן של בריות, שור שהולך ברגליו ולא נתבזה בו הגנב לנושאו על כתפו – משלם חמישה.

15
» פרשות
שלוש תרומות לצורך המשכן נצטוו בני-ישראל להעלות שלוש תרומות 3: תרומת האדנים, תרומת הקרבנות לקניית קרבנות הציבור , ותרומת המשכן לבניית המשכן בכללותו
סיפור מצמרר על כוחה העצום של הפגיעה בזולת, ומנגד
מאחר שקבלת-העול וההתבטלות 'אדנים' הן היסוד לכל עבודת-ה', היה צורך להדגיש זאת לעומת עבודת-ה' הכללית 'משכן'
יציאת מבעלז מהונגריה
קבלת-עול כיסוד כאן אנו מגיעים לנקודה, שהמשכן נבנה בדוגמת נפש האדם
רק אחר-כך הוא יכול להגיע לחלקים האחרים של התפילה עם זה, רבן יוחנן בן-זכאי רואה מקום להקל בעונשו של מי שגנב שה, מכיוון שהגנב כבר נענש במידת-מה - "הואיל ונתבזה בו"
הסבר שני של רבי מאיר: "בוא וראה כמה גדול כוחה של מלאכה - שור שביטלו ממלאכתו, משלם חמישה, שה שלא ביטלו ממלאכתו – ארבעה" אך במה זכו האדנים להתייחד מכל שאר חלקי המשכן, ועוד בתרומה מיוחדת של "מחצית השקל"? לדעתו, הפיצוי ההולם הוא לשלם לנגנב פי ארבעה מעלות הגנבה

הפרשה שלי

הגמרא מספרת: "אמרו עליו על רבי יוחנן בן-זכאי שלא הקדימו אדם שלום מעולם, ואפילו נכרי בשוק".

25
54 שיחות על פרשת השבוע מתוך תורתו של הרבי מליובאוויטץ'
על-ידי המשכן שרתה השכינה לא רק בו-עצמו, אלא גם בנפשו של כל יהודי, כפי שלומדים חז"ל 1 מלשון הפסוק 2: "ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם" - " בתוכו לא נאמר אלא בתוכם, בתוך כל אחד ואחד מישראל"
סודו המופלא של הכיור • הפרשה באור החסידות מאת: הרב יוסף ש. גערליצקי
כשם שבמשכן היו האדנים בחלקו התחתון של המשכן, אך בה-בשעה היו יסוד לכל המבנה הכולל, כך גם בנפש האדם: קבלת-העול וההתבטלות הן אולי רובד תחתון בעבודת-ה', אך זהו היסוד שעליו עומד כל הקשר עם הקב"ה
הפרשה שלי
מבנה המשכן מתאים למבנה נפשו של האדם, ועל-פי ההתאמה הזאת יובנו הלכות שונות בעניין הקמת המשכן